گالری تصاویر نمونه کار های انجام شده کاشت مو

دوستانی که آدنیس را برای خدمات زیبایی پذیرفتند.
کاشت مو 3
کاشت مو 6
کاشت مو 4
کاشت مو 2
کاشت مو 18
کاشت مو 43
کاشت مو 41
کاشت مو 39
کاشت مو 28
کاشت مو 42
کاشت مو 5
کاشت مو 7
کاشت مو 8
کاشت مو 10
کاشت مو 1
کاشت مو 12
کاشت مو 14
کاشت مو 40
کاشت مو 16
کاشت مو 11
کاشت مو 20
کاشت مو 21
کاشت مو 22
کاشت مو 23
کاشت مو 24
کاشت مو 9
کاشت مو 25
کاشت مو 26
کاشت مو 27
کاشت مو 13
کاشت مو 29
کاشت مو 30
کاشت مو 31
کاشت مو 32
کاشت مو 33
کاشت مو 34
کاشت مو 35
کاشت مو 36
کاشت مو 37
کاشت مو 38
کاشت ریش 1
کاشت ریش 2